Privacy Policy

1. Functionele doeleinden
Wij maken gebruik van verschillende Technologieën om er voor te zorgen dat onze website goed fungeert en gemakkelijk te gebruiken is. Voor dit doeleinde worden scripts en cookies gebruikt. Scripts zorgen er voor dat de website interactief is en dat zodra jij ergens op klikt er ook daadwerkelijk wat gebeurd. Cookies worden gebruikt om functies zoals het winkelmandje en favorieten mogelijk te maken. Zonder cookies kan het winkelmandje de door jou geselecteerde producten niet onthouden. 

2. Analytische doeleinden
Wij analyseren, door middel van cookies en trackers, je gedrag op onze website om onze website te kunnen verbeteren en aan te passen aan jouw wensen. Wij hopen op deze manier onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s het meest bezocht worden en op welke wijze jij op onze website navigeert.

3. Marketing doeleinden
Ook maken wij gebruik van cookies en trackers om te adverteren. Door middel van cookies kunnen wij voor jou interessante aanbiedingen en/of kortingen aanbieden via andere (externe) kanalen. Voor dit doeleinde analyseren wij onder andere hoe vaak je onze website gebruikt en welke pagina's je bezoekt. Zo kunnen wij ons aanbod en advertenties beter op jouw wensen aanpassen.

Verwerking persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces vragen wij de volgende gegevens op: 
Voornaam / Achternaam
| Doel: correspondentie en t.b.v. identificatie van de JutterPas
Geboortedatum
| Doel: dit veld is nodig om fraude te voorkomen en te identificeren dat de pas (unieke pasnummer) echt bij jou hoort. 
Straat, huisnummer en postcode
| Doel: om inzichtelijk te krijgen welke mensen per adres al een pas hebben geregistreerd en voor correspondentie-doeleinden. 
E-mailadres:
ter correspondentie over functionaliteiten van de app en bij problemen / leveren van support. Het ontvangen van nieuws en pushnotificaties is optioneel.
Telefoonnummer
is optioneel. Doel: de mogelijkheid om telefonische support te leveren en SMS notificaties te kunnen sturen. 
Tevens worden in het systeem per pashouder bijgehouden: het saldo, de uitgevoerde transacties (maar niet wat je hebt gekocht) of je pas wel of niet geblokkeerd is en is je unieke pasnummer gekoppeld aan je account. 

Belangrijk:

Uw persoonsgegevens worden NOOIT met derden partijen gedeeld en ook niet voor andere promotionele doeleinden ingezet anders dan ter promotie van de JutterPas (of bijbehorende aanbiedingen). 

Bewaartermijn: 

- Voor iedereen die zich als gevolg van de JutterPas actie (eenmalige verspreiding van de JutterPas in Den Helder en Julianadorp per post) niet registreert zullen zijn of haar gegevens binnen 6 maanden worden verwijderd uit onze systemen. 

- Iedereen die zich als gevolg van de JutterPas actie (eenmalige verspreiding van de JutterPas in Den Helder en Julianadorp per post) of door het ophalen van een JutterPas in een van de aangesloten winkels, actief registreert via de website (of JutterApp) zal zolang hij of zij transacties uitvoert in het systeem geregistreerd blijven. Heb je gedurende 12 maanden geen transacties meer gedaan met je JutterPas dan zetten we je account op inactief. Na 24 maanden verwijderen we automatisch je account en bijbehorende gegevens. Dan kun je je altijd weer opnieuw registeren om weer gebruik te maken van je JutterPas. 

Recht om vergeten te worden:

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om vergeten te worden. Daarvoor kun je ons bericht sturen via dit contactformulier. Geef daarbij je emailadres en pasnummer door. We zullen je account dan verwijderen. Let op: het verwijderen van je account betekent ook dat al je (eventuele) saldo komt te vervallen. Dit kan niet op een andere manier uitgekeerd worden. 

Je privacy-settings aanpassen? 
Dan kan door links in beeld op het zwarte witte ronde icoontje te klikken. 


ALGEMENE VOORWAARDEN JUTTERSTAD

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.
1. Jutterstad: Stichting Jutterstad de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan
Industrieweg 4, 1785AG te Den Helder.
KvK: 82625719

2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Koper en een Verkoper die middels het Platform en aldus door
tussenkomst van Jutterstad tot stand komt en die voorziet in de levering door de Verkoper van een of meerdere
Producten.

5. Platform: het online platform van Jutterstad waarop Producten aan Kopers worden aangeboden en waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

6. Aanbod: het aan de Koper middels het Platform gerichte aanbod van Verkopers betreffende Producten.

7. Verkoper: iedere onderneming die bij Jutterstad is aangesloten en die Producten middels het Platform aanbiedt
en verkoopt.

8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst, door de betreffende Verkoper aan de Koper te verkopen en te
leveren zaken.

9. Service: de prestaties waartoe Jutterstad zich jegens Kopers en Verkopers verbindt in het kader van de
exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen, het publiceren van het Aanbod, het
faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar Verkopers en de
eventuele levering van de Producten middels de bezorgdienst van Jutterstad.

10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het
oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Kopers en de Service
gericht aan Kopers. Behoudens voor zover uit het bepaalde in deze algemene voorwaarden anders voortvloeit,
gelden deze algemene voorwaarden niet voor de rechtsverhouding tussen Jutterstad en Verkopers. Bij het
Aanbod en bij Overeenkomsten is Jutterstad niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de
(kwaliteit van de) Producten is de betreffende Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.

2. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk in het Aanbod van de betreffende Verkoper is vermeld, zijn op het Aanbod en
de Overeenkomst de (algemene) voorwaarden van de Verkoper van toepassing, met dien verstande dat het
bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, in geval van strijdigheid, te allen tijde prevaleert boven de
(algemene) voorwaarden van de Verkoper. De Koper en Verkoper kunnen jegens elkaar een beroep doen op het
bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid
van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Koper en Jutterstad verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij
wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Verkopers maken van het Platform gebruik om hun Aanbod aan Kopers te openbaren. Jutterstad vervult hierbij
slechts een faciliterende rol. De informatie uit het Aanbod wordt door de betreffende Verkoper bepaald, voor de
inhoud waarvan Jutterstad niet verantwoordelijk is. Jutterstad is dan ook niet aansprakelijk doordat hij in het
kader van de Service uitgaat van door Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

2. De Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen
aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Verkoper aan Jutterstad verstrekte
gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op
het Platform weergegeven. In het Aanbod weergegeven productafbeeldingen kunnen evenwel slechts als indicatief
worden beschouwd. De in het Aanbod vermelde gegevens kunnen namelijk in geringe mate afwijken van hetgeen
daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de
Producten welke de Koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten en
gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Koper geen grond voor klachten, geen grond
om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, dan wel
schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper gekozen Aanbod op de daartoe op het
Platform aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. Vervolgens zal Jutterstad de totstandkoming van de
Overeenkomst zo spoedig mogelijk langs elektronische weg aan de Koper bevestigen.

4. De Koper dient alle bij het plaatsen van de Overeenkomst gevraagde verplichte betaal-, contact- en
adresgegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de
bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Koper onverhoopt onjuiste of onvolledige betaal-, contact- en/of
adresgegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Koper daarvan onverwijld
mededeling te doen aan Jutterstad. Jutterstad is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Koper geleden
schade ontstaan doordat de Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.


ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Overeenkomst gedurende 14 dagen
na ontvangst van de Producten, of indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, na ontvangst van de laatste
deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden. De Consument dient op het recht van ontbinding een beroep
te doen bij de betreffende Verkoper, de Verkoper is verantwoordelijk voor de eventuele terugbetaling aan de
Consument en de Consument dient de betreffende Producten terug te leveren aan de Verkoper, e.e.a. zoals nader
bepaald in dit artikel.

2. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:
a) de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder ten
minste alle foodproducten begrepen;
b) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
d) de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
e) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering
is verbroken;
f) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst voor de
geregelde levering van dergelijke publicaties;
g) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling
6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt, in welk geval zulks
uitdrukkelijk in het Aanbod is vermeld.

3. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per
e-mail of door gebruikmaking van het door de Verkoper, al dan niet middels Jutterstad, aangeboden
modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij de Verkoper. Zo spoedig mogelijk nadat de Verkoper
in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan
aan de voorwaarden in dit artikel, zal de Verkoper de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail aan de
Consument bevestigen.

4. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de bedenktijd van 14 dagen,
zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te
retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken
van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren
en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle
geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de
Verkoper verstrekte retourinstructies. Retournering van de Producten door de Consument dient te geschieden
binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3.

6. De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is
van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper
maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet door deze te
verrekenen met de van de Consument reeds ontvangen betaling.

7. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de
Producten voor rekening van de Consument.

8. De Verkoper zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits
de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de Consument aan de Verkoper is aangetoond
dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de
bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste
aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is de Verkoper niet verplicht de bijkomende kosten
terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Jutterstad
aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN
1. Uitsluitend de Verkoper is jegens de Koper verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de
Overeenkomst. Ter zake de uitvoering van de Overeenkomst aanvaardt Jutterstad dan ook geen enkele
aansprakelijkheid.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de Producten door of namens de Verkoper bezorgd op het
door de Koper opgegeven afleveradres. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bestelling door of namens
de Koper wordt afgehaald bij de Verkoper, staat de Koper ervoor in dat hij of een door hem aangewezen derde op
het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie van de Verkoper aanwezig is om de bestelling af te
halen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten
door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.

4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te
rekenen, is de Verkoper gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd
de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde
bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten,
zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid
laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het
moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt uitdrukkelijk de verkoopprijs, inclusief btw en eventuele
bezorgkosten vermeld.

2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Koper gekozen
betaalmethoden. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Koper, onverminderd het bepaalde in het overige
van deze algemene voorwaarden, onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.


ARTIKEL 7. | FRAUDE OF VERMOEDEN DAARVAN
1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij de
totstandbrenging van de Overeenkomst op te geven, de Producten niet in ontvangst te nemen of door zijn
betalingsverplichtingen niet na te komen, is Jutterstad gerechtigd toekomstige bestellingen van de Koper te
weigeren.

2. Indien Jutterstad gerede twijfel heeft dat de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen of
zal nakomen, is Jutterstad gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. Indien in dat geval
reeds door de Koper is betaald voor de Producten, zal Jutterstad de betaling restitueren.


ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN JUTTERSTAD EN VRIJWARING
1. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Jutterstad is niet gehouden zich er van te
vergewissen of de van Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist
of misleidend zijn. Jutterstad aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

2. Jutterstad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Koper
voor toegang tot zijn eventuele account op het Platform.

3. Eventuele deelname aan het loyaliteitspaarprogramma dat middels het Platform wordt aangeboden, betreft een
verbintenis tussen de Koper en de Verkoper(s) waar gespaarde punten kunnen worden verzilverd. Ter zake de
uitvoering van dit loyaliteitspaarprogramma aanvaardt Jutterstad geen enkele aansprakelijkheid.

4. Jutterstad spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan
Jutterstad niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle
voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Jutterstad ter zake
is uitgesloten.

5. Jutterstad is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen
indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of
de servers van Jutterstad of derden. Alle aansprakelijkheid van Jutterstad als gevolg van de tijdelijke
ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.

6. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is
Jutterstad nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Jutterstad is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade,
verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de
overige uitvoering van de Service door Jutterstad.

8. De Koper vrijwaart Jutterstad van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Verkopers mede
begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade
die niet aan Jutterstad kan worden toegerekend. Indien Jutterstad uit dien hoofde door een derde mocht
worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Jutterstad zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld
al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jutterstad, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jutterstad en/of derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Koper. 


ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID
1. Omdat Jutterstad niet aansprakelijk is voor het Aanbod, de uitvoering van de Overeenkomst door de Verkoper
en de omstandigheid dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper eventuele klachten
daaromtrent rechtstreeks, en aldus zonder tussenkomst van Jutterstad, te richten aan de Verkoper. Bij
geschillen ter zake kan Jutterstad niet worden betrokken en aanvaardt Jutterstad geen enkele
aansprakelijkheid.

2. Klachten van de Koper over de Service, dient de Koper Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Bestel
Maar te richten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.

3. Bij Jutterstad ingediende klachten over de Service worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst
daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven
dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

4. Indien een klacht over de Service niet in onderling overleg tussen de Koper en Jutterstad kan worden opgelost,
kan de Koper het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform
(ec.europa.eu/consumers/odr/).


ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan,
waaronder mede begrepen de programmatuur, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond
middels het Platform, behoren toe aan Jutterstad dan wel zijn licentiegevers, waaronder Verkopers mede
begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Jutterstad c.q. de betreffende
licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Jutterstad c.q. de licentiegever rusten, te
verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te
maken.

2. In geval van een aan de Koper toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Jutterstad c.q. de
licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar
redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.


ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2. In geval tussen Jutterstad en de Koper een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te
spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg
staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Jutterstad
aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Jutterstad en de Koper kennis te nemen.